นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ https://privilege.sena.co.th/senahhoc/ เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดยบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ดังนั้น โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความระมัดระวังก่อนทำธุรกรรมใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเเว็บไซต์อื่นๆ foro reduslim best samsung tablet for gaming ของบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด และเว็บไซต์อื่นๆ ของบุคคลภายนอกที่มีการเชื่อมต่อนั้นอาจจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ซึ่งแตกต่างไปจากข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์แต่ละแห่งที่ท่านเข้าเยี่ยมชม อย่าพึงสันนิษฐานว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้จะใช้กับเว็บไซต์อื่นของบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ด้วย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพและเสียง ซึ่งได้รับความ คุ้มครองในด้านลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือที่บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิ์เหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ได้ ท่านอาจจะทำการพิมพ์ ทำซ้ำ หรือใช้ข้อมูลหรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ส่วนตัว หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยไม่นำไปใช้ในกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า และมีข้อแม้ว่าท่านต้องระบุถึงสิทธิความเป็นเจ้าของให้แก่เจ้าของกับบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด และไม่ทำการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้น เอกสารทุกประเภทที่เกิดจากการทำซ้ำขึ้นจะต้องมีข้อความที่ระบุถึงสิทธิต่างๆ ที่ปรากฏในข้อมูลต้นฉบับนั้นๆ

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

เนื่องจากบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด มีความเป็นนิติบุคคลที่มีความเป็นเอกเทศ ดังนั้นจะเห็น ได้ว่าในเว็บไซต์นี้บางครั้ง เราอาจใช้ชื่อ “บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด” “เรา” “ของเรา” “โดยเรา” ซึ่งเราต้องการให้ หมายความถึงบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด เท่านั้น

เนื้อหาและข้อมูลใดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ ได้รับการรวบรวมโดยบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับอนุญาตแล้ว และสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทุกครั้งในการเปิดดูเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่มีอยู่ ณ เวลา ขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ ดังนั้นทุกครั้งที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ก่อน

เราขอปฏิเสธความรับผิดในการรับประกันใดๆ (warranties) ทุกประเภทที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันด้านการซื้อขายหรือความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผลที่จะได้รับจากการใช้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ดังกล่าว หรือการใช้ข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่ละเมิดสิทธิ์ใดๆ เราจะไม่รับผิดชอบต่อที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในทางที่ผิด

ทั้งนี้ข้อมูลบนเว็บไซต์ https://privilege.sena.co.th/senahhoc/ได้รับการจัดทำ “อย่างที่เป็น” และข้อมูลที่จัดเตรียมไว้เชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้ว แต่ก็อาจมีข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้องรวมอยู่ด้วย บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด จะไม่รับผิดซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลใดๆ ต่อความเสียหายเฉพาะ โดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่องจากข้อมูลนี้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่จะเป็นผลจากการละเลยหรือการประพฤติมิชอบในระดับสากล บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเว็บไซต์ที่ได้รับการดูแลโดยบุคคลที่สาม ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ถือว่าเป็นความผิดในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งเชื่อมต่อจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ การเชื่อมต่อนี้เพื่อช่วยให้ท่านค้นหาเว็บไซต์ บริการ และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เราไม่มีอำนาจที่จะควบคุม รับรอง ยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือ หรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมต่อใดๆ ที่บรรจุอยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก แม้ว่าเว็บไซต์ดัง กล่าวนั้นจะมีบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการก็ตาม การตัดสินใจว่าบริการ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่มีความรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของ หรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์เหล่านั้น หรือสินค้าและบริการที่บริษัทผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์นำเสนอ และบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเจ้าของหรือผู้ดำเนินงานของเว็บไซต์ใดๆ (รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากข้ออ้างใดๆ ก็ตามที่ละเมิด ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้นจริง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อตกลงการใช้งาน

บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ขอขอบคุณท่านที่ไว้วางใจและเลือกใช้เว็บไซต์ https://privilege.sena.co.th/senahhoc/ นี้ เราให้ความสำคัญและเคารพความเป็นส่วนตัวของท่านและเราอยากให้คำมั่นว่าเราจะปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างถึงที่สุด เพราะเราเข้าใจถึงคุณค่าของข้อมูลเราจึงมีนโยบายนี้เพื่ออธิบายว่าข้อมูลของท่านได้ถูกรวบรวม ใช้และคุ้มครองอย่างไร เราสนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดและเราหวังว่านโยบายนี้จะช่วยท่านมั่นใจในการใช้ข้อมูลของท่านร่วมกับเรา

การคุ้มครองข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านแจ้งต่อบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ผ่านเว็บไซต์ https://privilege.sena.co.th/senahhoc/ นี้ จะถูกนำไปใช้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนตัวเท่านั้น โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดก่อนผ่านไปยังข้อมูลอื่น และด้วยการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนตัวนี้เท่ากับว่าท่านได้ยินยอมให้มีการนำข้อมูลนี้ไปใช้ตามนโยบาย การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

1. การใช้ข้อมูล

ในบางบริการและบางกิจกรรมบนเว็บไซต์ https://privilege.sena.co.th/senahhoc/ นี้ ระบบจะขอร้องท่านให้ป้อนข้อมูลที่เป็นส่วนตัวและความสนใจ เพื่อยืนยันสถานะลูกค้าคนพิเศษของเรา และเพื่อติดต่อท่านในช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์หรือพัสดุ อย่างไรก็ตามข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บ foro reduslim best samsung tablet for gaming ประมวลผล และส่งต่อให้บริษัทอื่นๆ ในเครือบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด เพื่อให้ท่านเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์สูงสุดของเรา และขอให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บเป็นความลับและเป็นไปตามข้อบังคับตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล

2. การเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับท่าน โดยไม่ได้รับความยินยอม แต่อาจมีบางกรณีที่มีความจำเป็น เช่น

  • การสำรองสิทธิ์ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจำเป็นส่งต่อของมูลของท่านเพื่อคุ้มครองสิทธ์ของท่าน
  • การจัดส่งสินค้าต่างๆ ของทางบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด จำเป็นส่งต่อของมูลของท่านเพื่อบริการจัดส่งที่รวดเร็วและถูกต้อง

3. การสมัครสมาชิก

เมื่อท่านสมัครสมาชิกกับเว็บไซต์ https://privilege.sena.co.th/senahhoc/ นี้ เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่น ชื่อ-สกุลของท่าน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ รหัสผ่านสมาชิก รวมถึงข้อมูลการซื้อขายของท่านกับบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด และหมายเลข IP ของท่าน ตลอดจนถึงการติดต่อ การร่วมกิจกรรมต่างๆ ข้อร้องเรียนต่างๆ ของท่าน

ทั้งนี้ ท่านสามารถให้ข้อมูลส่วนตัวหรือความสนใจตามความพึงพอใจ การเข้าถึงบริการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของเว็บไซต์ ขึ้นอยู่กับสถานะของการเป็นสมาชิกของท่าน

การใช้คุกกี้

การทำงานของคุกกี้บนเว็บไซต์ https://privilege.sena.co.th/senahhoc/ นี้คือ โอนข้อมูลไปยังฮาร์ดดิสค์ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูล คุกกี้ ช่วยให้เราเข้าถึงประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ของท่านและสร้างเนื้อหาเฉพาะ ที่ท่านสนใจ และความเร็วในการแสดงผลบนเว็บไซต์ของเรา ท่านสามารถตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านเพื่อปฏิเสธคุกกี้นี้ แต่อาจทำให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกสบายจากประสบการณ์ใช้เว็บไซต์นี้

ลิขสิทธิ์

© ลิขสิทธิ์ บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ ข้อความ รูปภาพ กราฟฟิก ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์วิดีโอ และการจัดวางต่างๆ บนเว็บไซต์ https://privilege.sena.co.th/senahhoc/ ได้รับการคุ้มครองทางลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่อนุญาตให้ทำสำเนาหรือเผยแพร่วัตถุดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และไม่อนุญาตให้ทำการดัดแปลงหรือทำการประกาศซ้ำของวัตถุ ดังกล่าวลงในเว็บไซต์อื่นๆ อีก บางเว็บไซต์ของบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัดอาจมีภาพที่มีลิขสิทธิ์จากบุคคลที่สาม

ใบอนุญาต

บริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด พยายามจัดทำเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ อย่างไรก็ดี คุณต้องเข้าใจด้วยว่าบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด จำเป็นต้องป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งประกอบด้วยสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และลิขสิทธิ์ ด้วยเหตุนี้ กรุณารับทราบด้วยว่าไม่มีการอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เสนา แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อร้องเรียน

หากท่านมีคำถามหรือต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อ info@sena.co.th

เขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ให้ใช้บังคับและตีความตามกฎหมายไทย และในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น อันเกี่ยวข้องเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด หรือ นิติสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ให้ศาลไทยมีอำนาจโดยเด็ดขาดในการพิจารณาข้อพิพาทเหล่านั้น

Home รายการโปรด Privilege Contact ค้นหา